LM Chánh Xứ: Gioan Lưu Mai Khiên, SVD
3900 Meramec
St. Louis, MO 63116

Phone: 314-832-7023
Fax: 314-832-7024
Web: http://www.chuaphucsinh.net

Hội Đồng Mục Vụ

Chủ Tịch: ô. Nguyễn Đức Thắng 618.641.1957
Phó Nội Vụ: c. Trần Kim Chi 314.546.1495
Phó Ngoại Vụ: a. Huỳnh Lót 314.441.1955
Thư Ký: a. Nguyễn Đình Tuấn 314.952.0359

Hội Đồng Tài Chánh

c. Nguyễn Thúy Hải 314.482.4490
c. Bùi Melisa 314.898.8587
a. Nguyễn Ngọc Khanh 972.800.9165
UV Xã Hội: c. Lê Thị Phụng 314.277.2859
TB Phụng Vụ: a. Bùi Hùng 314.783.7266
TB Âm Thanh: a. Ngô Cường 314.917.5814
TB Trật Tự: ô. Phạm Viết Sinh 314.351.7939

Trưởng Giáo Khu

Fatima: a. Phạm Sỹ Công 314.685.9193
La Vang: a. Trần Duy Truynh 314.308.9956
Lộ Đức: a. Nguyễn văn Lập 314.398.0581
Trà Kiệu: a. Huỳnh Lót 314.441.1955

Các Hội Đoàn & Chương Trình Công Giáo

Bà Mẹ CG: b. Nguyễn Thị Nhung 314.773.6967
CĐ Thánh Phaolô: c. Bùi Kim Loan 314.397.6859
CĐ Tê-rê-xa: Sr. Đỗ Hoa 314.832.2371
Giúp Lễ: Lm. Trần Quang Chinh, svd 563.580.7881
LM Thánh Tâm: ô. Phạm Viết Sinh 314.351.7939
Song Nguyền: ô. Bùi Anh Dũng 314.255.6628
TN Thánh Thể: a. Nguyễn Linh Yên 209.542.4466
Hội Canh Tân: b. Nguyễn Thị Châu 314.544.1886
Hội Mân Côi b. Nguyễn T.TuyếtSương 314.583.3206
Giáo Lý: Sr. Nguyễn Thúy 314.832.2371
Việt Ngữ: Sr. Nguyễn Thúy 832.790.0017