LM Quản Nhiệm: Phê-rô Võ Tá Đề, SVD

LM Phó Xứ: Phanxicô Xaviê Nguyễn Thanh Bình, SVD
3900 Meramec
St. Louis, MO 63116

Phone: 314-832-7023
Fax: 314-832-7024
Web: http://www.chuaphucsinh.net

Hội Đồng Mục Vụ

Chủ Tịch: Anh Micae Huỳnh Lót 314.441.1955
Phó Nội Vụ: Chị Têrêsa Trần Kim Chi 314. 546.1495
Phó Ngoại Vụ: Anh Giêrônimô Nguyễn Vũ Hùng 314.326.7478  
Thư Ký: Anh Phêrô Nguyễn Đình Tuấn 314.952.0359

Hội Đồng Tài Chánh

Chủ Tịch: Chị Maria Nguyễn Hoài Thương 314.691.6508
Phó Chủ Tich: Chị Têrêsa Nguyễn Thúy Hải 314.482.4490
Thư Ký: Chị Maria Mađalêna Bùi Hồng314.898.8587
UV Xã Hội: Bà Lê Thị Phụng 314.277.2859
TB Phụng Vụ: Anh Bùi Hùng 314.783.7266
TB Âm Thanh: Anh Ngô Cường 314.917.5814
TB Trật Tự: Ông Phạm Viết Sinh 314.351.7939

Trưởng Giáo Khu

Fatima: Anh Trần Ngọc Vũ 314.398.9743
La Vang: Anh Trần Tiến Thành 314.648.1353
Lộ Đức: Ông Nguyễn Văn Lập 314.398.0581
Trà Kiệu: Ông Nguyễn Văn Ngay 314.803.7120

Các Hội Đoàn & Chương Trình Công Giáo

Bà Mẹ CG: Bà Nguyễn Thị Nhung 314.773.6967
CĐ Thánh Phaolô: Chị Bùi Kim Loan 314.397.6859
CĐ Tê-rê-xa: Sr. Đỗ Hoa 314.832.2371
Giúp Lễ: Trần Khang 314.583.8264
LM Thánh Tâm: Ông Nguyễn Văn Ngay 314.803.7120
Song Nguyền: Ông Bùi Anh Dũng 314.255.6628
TN Thánh Thể: Anh Nguyễn Hoàng Công Minh 916.753.5733
Hội Canh Tân: Bà Nguyễn Thị Châu 314.544.1886
Hội Mân Côi Bà Nguyễn T. Tuyết Sương 314.583.3206
Giáo Lý: Sr. Nguyễn Bích Hạnh 314.832.2371
Việt Ngữ: Sr. Nguyễn Bích Hạnh 314.736.9337