Tin Tức | Hình Ảnh Sinh Hoạt | Đồng Tâm Bulletin | Mẫu Đơn | Contact Us

3900 Meramec Street; St. Louis, MO 63116

Giờ Lễ:

Thứ 2,3,4,5,6,7Thánh Lễ Tiếng Việt – 8 giờ sáng trong Nhà Nguyện tại Nhà Xứ
Thứ 6Chầu Thánh Thể 6:00 tối và Thánh Lễ 6:30 tối tại nhà thờ / tiếng Việt.
Chúa Nhật *7:45 AM: Thánh Lễ Tiếng Anh
*9:30 AM: Thánh Lễ Tiếng Việt
Giải Tội 9:00- 9:20 sáng Chúa Nhật, hoặc xin gọi làm hẹn trước.
Rửa Tội
Xin liên lạc với Cha Chánh Xứ.
Hôn PhốiXin liên lạc với Giáo Xứ (trước 6 tháng).

Giờ Văn Phòng Của Nhà Xứ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu 9:00 a.m – 5:00 p.m
Thứ 7 đến Chúa Nhật Đóng Cửa.