3900 Meramec Street; St. Louis, MO 63116

Giờ Lễ:

Thứ 2,3,4,5,6 Lễ Mỹ – 8 giờ sáng
Thứ 4,5 Lễ Việt – 7 giờ tối tại Nhà Nguyện trong nhà xứ.
Thứ 6 Chầu Thánh Thể 7 giờ tối và tiếp theo là thánh lễ tại nhà thờ / tiếng Việt.
Thứ 7 Lễ Việt – 8 giờ sáng tại Nhà Nguyện trong nhà xứ.
Chúa Nhật *8:00AM: Thánh Lễ Mỹ
*10:00AM: Thánh Lễ Việt
*12:00PM: Lễ Song Ngữ Trẻ Em (thánh 9 – thánh 5)
Giải Tội 9:15 – 9:45 sáng Chúa Nhật, hoặc xin gọi làm hẹn trước.
Rửa Tội
Xin liên lạc với Cha Chánh Xứ.
Hôn Phối Xin liên lạc với Giáo Xứ (trước 6 tháng).

Giờ Văn Phòng Của Nhà Xứ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu 9:00 a.m – 5:00 p.m
Thứ 7 đến Chúa Nhật Đóng Cửa.