Giáo Xứ Chúa Phục Sinh

LM Chánh Xứ: Gioan Lưu Mai Khiên, SVD

 

3900 Meramec Street;  St. Louis, MO 63116

(p) 314-832-7023

(f) 314-832-7024

Contact Us


LM Chánh Xứ: Đaminh Nguyễn Anh Dũng, SVD


3900 Meramec

St. Louis, MO 63116

Phone: 314-832-7023

Fax: 314-832-7024

Web: http://www.chuaphucsinh.net

Hội Đồng Mục Vụ

Chủ Tịch:
a. Nguyễn Thành Vượng
314-954-1770
Phó Nội Vụ:
c. Trần Kim Chi
314-546-1495
Thư Ký:
c. Ngô Minh Hà
314-680-2431

Hội Đồng Tài Chánh

c. Nguyễn Thúy Hải
314-482-4490
c. Vũ Lindy
314-680-7119
a. Nguyễn Ngọc Khanh
314-599-9298
UV Xã Hội:
c. Phạm T. Lệ Thanh
314-445-4039
TB Phụng Vụ:
a. Bùi Hùng
314-783-7266
TB Âm Thanh:
a. Ngô Cường
314-917-5814
TB Trật Tự:
ô. Phạm Viết Sinh
314-351-7939

Trưởng Khu

Fatima:
a. Phạm Sỹ Công
314-685-9193
La Vang:
a. Phạm Duy Truynh
314-308-9956
Lộ Đức:
ô. Nguyễn văn Lập
314.398.0581
Trà Kiệu:
a. Trần Huỳnh Lót
314-441-1955

Các Hội Đoàn & Chương Trình Công Giáo

Bà Mẹ Công Giáo:
b. Nguyễn Thị Nhung
314-773-6967
CĐ Ngàn Khơi:
c. Vũ Quỳnh
636.697.5380
CĐ Tê-rê-xa:
Sơ Đỗ Thị Hoa
314.832.2371
Giúp Lễ:
Lm. Trần Quang Chinh, SVD
563.580.7881
LM Thánh Tâm:
ô. Phạm Viết Sinh
314-351-7939
Song Nguyền:
ô. Bùi Anh Dũng
314-255-6628
TN Thánh Thể:
a. Nguyễn Linh Yên
209-542-4466
Hội Canh Tân:
b. Nguyễn Thị Châu
314-544-1886
Hội Mân Côi:
b. Nguyễn Thị Tuyết Sương
314-583-3206
Giáo Lý:
sơ Nguyễn Thị Thúy
314-832-2371
Việt Ngữ:
b. Nguyễn Thị Nhung
314-773-6967