Giáo Xứ Chúa Phục Sinh

LM Chánh Xứ: Đaminh Nguyễn Anh Dũng, SVD

 

3900 Meramec Street;  St. Louis, MO 63116

(p) 314-832-7023

(f) 314-832-7024

Contact Us


LM Chánh Xứ: Đaminh Nguyễn Anh Dũng, SVD


3900 Meramec

St. Louis, MO 63116

Phone: 314-832-7023

Fax: 314-832-7024

Web: http://www.chuaphucsinh.net

Hội Đồng Mục Vụ

Chủ Tịch:
a. Nguyễn Thành Vượng
314-954-1770
Phó CT Nội Vụ:
c. Trần Kim Chi
314-546-1495
Phó CT Ngoại Vụ:
a. Trần Duy Hùng
314-221-6951
Thư Ký:
c. Ngô Minh Hà
314-680-2431

Hội Đồng Tài Chánh

c. Nguyễn Hoài Thương
314-846-7756
c. Vũ Lindy
314-680-7119
a. Đoàn Phúc Lai
314-599-9298
TB Phụng Vụ:
a. Bùi Hùng
314-783-7266
TB Âm Thanh:
ạ Lê Văn Tới
314-772-2973

Trưởng Khu

Fatima:
a. Trần Tiến Thành
314-489-2417
La Vang:
a. Nguyễn Lộc
314-680-8055
Lộ Đức:
ô. Nguyễn văn Lập
314.398.0581
Trà Kiệu:
a. Dương Trọng Văn
314-513-2117

Các Hội Đoàn & Chương Trình Công Giáo

Bà Mẹ Công Giáo:
b. Nguyễn Thị Nhung
314-773-6967
CD CTTTVN:
c. Lai Thị Cúc
314.932.5243
CD Tê-rê-xa:
Sơ Hoa
314.832.2371
Giúp Lễ
Lm. Nguyễn Anh Dũng,svd
314.832.7023
LM Thánh Tâm:
ô. Phạm Viết Sinh
314-351-7939
Song Nguyền:
ô. Nguyễn T. Minh
314-352-9851
TN Thánh Thễ:
a. Nguyễn Hảo
314-374-8498
Hội Canh Tân:
b. Nguyễn Thị Châu
314-544-1886
Giáo Lý:
c. Nguyễn Kim Hậu
636-346-7964
Việt Ngữ:
b. Nguyễn Thị Nhung
314-773-6967