Giáo Xứ Chúa Phục Sinh

LM Chánh Xứ: Gioan Lưu Mai Khiên, SVD

 

3900 Meramec Street;  St. Louis, MO 63116

(p) 314-832-7023

(f) 314-832-7024

Giờ Lễ:

Thứ 2,3,4,5,6:
Lễ Mỹ - 8 giờ sáng
Thứ 4,5:
Lễ Việt - 7 giờ tối tại Nhà Nguyện trong nhà xứ.
Thứ 6:
Chầu Thánh Thể 7 giờ tối và tiếp theo là thánh lễ tại nhà thờ / tiếng Việt.
Thứ 7:
Lễ Việt - 8 giờ sáng tại Nhà Nguyện trong nhà xứ.
Chúa Nhật:
*8:00AM: Thánh Lễ Mỹ
*10:00AM: Thánh Lễ Việt
*12:00PM: Lễ Song Ngữ Trẻ Em (thánh 9 - thánh 5)
Giải Tội:
9:15 - 9:45 sáng Chúa Nhật, hoặc xin gọi làm hẹn trước.
RửaTội:
Xin liên lạc với Cha Chánh Xứ.
Hôn Phối:
Xin liên lạc với Giáo Xứ (trước 6 tháng).

Giờ Văn Phòng Của Nhà Xứ:

Thứ 2 đến Thứ 6:
9:00 a.m - 5:00 p.m
Thứ 7 đến Chúa Nhật:
Đóng Cửa.